Touratech World | Webshop

01-400-0191-0

Motorex Twin Air Dirt Bio Remover

- Reiniger voor schuimrubberen luchtfilters
- biologisch afbreekbaar
- in water oplosbaar poeder
- ontwikkeld in samenwerking met Twin Air
- lost snel zelfs de meest hardnekkige vlekken en vuil op

Volume: 800gH315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is .
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Etiket lezen voor gebruik.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P264 - Na hanteren grondig wassen .
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 - Specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. < br> P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.