Touratech World | Webshop

01-400-0190-0

Motorex Racing Bio Liquid Power - 1liter

- Olie voor schuimrubberen luchtfilters
- biologisch afbreekbaar
- ontwikkeld in samenwerking met Twin Air
- uitstekende hechtingseigenschappen en extreem hoge absorptie

Biologisch afbreekbare luchtfilterolie b>

MOTOREX RACING BIO LIQUID POWER is een luchtfilterolie die speciaal is ontwikkeld voor offroad motoren en quads (ATV) uitgerust met herbruikbare schuimrubberen luchtfilters. Deze speciale, biologisch afbreekbare olie kan zeer grote hoeveelheden stof en vuil opnemen. De actieve ingrediënten zorgen ervoor dat elke penetratie van gevaarlijke stoffen in de motor wordt voorkomen, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.

Voordelen
ontwikkeld door MOTOREX Racing Lab in nauwe samenwerking met Twin Air
biologisch afbreekbaar
voor herbruikbare schuimrubberen luchtfilters
uitstekende hechting
voorkomt het binnendringen van zand, stof en water
garandeert een optimale luchtstroom
maakt schoonmaken eenvoudig
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt .
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P220 - Van kleding /.../ brandbare stoffen verwijderd houden / bewaren.
P241 - Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtingsproducten gebruiken. ../apparatuur.
P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P 240 - Aarding / bind container en ontvangende apparatuur.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts / arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): onmiddellijk verwijderen / opstijgen alle vervuilde kleding. Huid met water afspoelen / afdouchen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar