Touratech World | Webshop

01-400-0220-0

Motorex Snelreiniger 500ml

Maak uw motor snel schoon zonder water toe te voegen - perfect voor op reis!
- Waterafstotend pareleffect
- Antistatisch
- Voor kunststoffen, glas, verf, metalen en voorruiten
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Lees het etiket voor gebruik.
P210 - Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P241 - Explosieveilige elektrische / ventilatie / verlichting / apparatuur gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P240 - Container aarden / verbinden en opvangen apparatuur.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P242 - Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of haar ): Verwijder / trek alle vervuilde kleding onmiddellijk uit. Huid met water afspoelen / afdouchen.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar