Touratech World | Webshop

01-400-0223-0

Motorex Moto Protect 500ml

Beschermende spray voor de hele motor. Ideale bescherming bij langere stilstand. Onderhoudt en beschermt met een fijne oliefilm voor uitstekende corrosiebescherming.


Niet op remschijven toepassen!< br> H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Lees het etiket voor gebruik.
P210 - Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P211 - Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen .
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC / 122oF.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar.