Touratech World | Webshop

01-400-0157-0

Motorex Moto Clean (360 °)

- De motorreiniger met kracht
- Reinigt in een oogwenk en volledig biologisch afbreekbaar
- Verwijdert alle typische sporen en vuil (insecten, remstof enz.)
- Uitstekende doordringbaarheid, voorkomt corrosie
- Tast niet aan rubber, verf, chroom of kunststof onderdelen

Inhoud:
1 liter sprayH319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P102 - Buiten bereik bewaren van kinderen.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P264 - Na hanteren grondig wassen.
P305 + P351 + P338 IF IN DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.