Touratech World | Webshop

01-400-0193-0

Motorex Brandstofstabilisator

- Voor 2T- en 4T-benzinemotoren met en zonder katalysator
- Houdt loodvrije brandstoffen stabiel en ontvlambaar tijdens lange periodes van niet-gebruik (opslag, overwinteren enz.)
- Voorkomt oxidatie en de bijbehorende gomvorming en afzettingen

Resultaat:
Start probleemloos na lange perioden van niet-gebruik.
Geen dure demontage of reiniging van de carburateur nodig.

Inhoud: 125 mlH225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
P210 - Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. -Niet roken.
P241 - Explosieveilige elektrische / ventilatie / verlichting / apparatuur gebruiken.
P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding dragen. kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P240 - Aarden container en ontvangende apparatuur.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts / arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 INDIEN AAN HUID (of haar): Verwijder / trek alle besmette kleding onmiddellijk uit. Huid met water afspoelen / afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar