Touratech World | Webshop

01-400-0226-0

Motorex Chainlube AVONTUUR

Ideaal voor gecombineerd gebruik op de weg en off-road met moderne avontuurlijke fietsen.

- Wit kettingsmeermiddel
- Uitstekende bescherming tegen slijtage
- Extreem waterafstotend, bestand tegen spin en temperatuurstabiel < br> - Ontwikkeld en getest met onze ADVENTURE-teams

Inhoud: 500 ml
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. < br> H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Lees etiket voor gebruik.
P210 - Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 - Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding dragen / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P264 - Grondig wassen na hanteren.
P321 - Specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P332 + P313 Bij huid irritatie treedt op: Een arts raadplegen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC / 122oF.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar