Touratech World | Webshop

01-400-0197-0

Motorex Chainlube 622 Racing

- Speciaal smeermiddel voor aandrijfkettingen van motorfietsen
- hightech formule met toegevoegde TEFLON (PTFE)
- perfecte toepassingskleur "wit"
- X- en O-ring getest
- perfecte bescherming tegen slijtage < br> - extreem waterafstotend, slipvast en temperatuurstabiel
- perfecte bescherming en een schoon spatbord
- ontwikkeld en getest voor gebruik op de weg met / door onze raceteams

Inhoud: 500ml < br>


H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 - Indien medisch advies nodig is , houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
P210 - Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 - Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding dragen / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P264 - Grondig wassen na hanteren.
P321 - Specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P332 + P313 Bij huid irritatie treedt op: Een arts raadplegen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC / 122oF.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar