Touratech World | Webshop

01-400-0189-0

Motorex Luchtfilter Olie - 1 liter

Speciaal ontwikkelde luchtfilterolie voor schuimrubberen luchtfilterelementen met goede hechting. Houdt zand, stof en water buiten. Gegarandeerd een optimale luchtstroom. Zeer goede hechting.H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 - Kan dodelijk zijn bij inslikken en binnendringen luchtwegen.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P220 - Van kleding /.../ brandbare stoffen verwijderd houden / bewaren.
P241 - Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... / uitrusting.
P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P240 - Grond / bond container en ontvangende apparatuur.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts / arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verwijder / verwijder onmiddellijk alle con
gelamineerde kleding. Huid met water afspoelen / afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud / verwijderen container naar ...