Touratech World | Webshop

01-400-0186-0

Motorex Luchtfilter Reinigingsset

Bevat alles wat nodig is voor professionele reiniging en verzorging van het luchtfilter:

- Grote emmer voor reiniging
- Emmer voor oliën
- 4 l Luchtfilterreiniger
- 1 l Luchtfilterolie 206
- 100gr Grease 2000 om het luchtfilter tegen de airbox af te dichten
- Metalen rooster
- Latex handschoenen
- 2 Motorex stickers
- Gedetailleerde instructies voor professionele oliefilterreinigingH318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.