Touratech World | Webshop

01-400-0188-0

Motorex Luchtfilter Reiniger - 4 liter

Reiniger voor schuimrubberen luchtfilterelementen. Vrij van oplosmiddelen, biologisch afbreekbaar en onbrandbaar. Klaar voor gebruik.H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten de buurt houden bereik van kinderen.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.