Touratech World | Webshop

01-400-0158-0

Motorex Luchtfilter Oliespray - 0,75 liter

Speciaal ontwikkelde luchtfilteroliespray voor schuimrubberen luchtfilterelementen.
Houdt zand, stof en water buiten.
Gegarandeerd een optimale luchtstroom.
Zeer goede hechting.
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen met een lange levensduur. blijvende effecten.
P101 - Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is.
P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
P210 - Bewaren uit de buurt van hitte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken.
P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 - Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.
P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen .
P405 - Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC / 122oF.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar.