Touratech World | Webshop

01-065-0983-0

Audio Kit voor Sena 10S

Vervangende / extra headset voor Sena 10S

Audiokit met microfoons als vervanging of voor een tweede helm.


Wat is inbegrepen
- 1 kabelmicrofoon
- 1 boommicrofoon
- 1 extra boommicrofoon
- 2 ultraplatte luidsprekers
- 1 zelfklevende pad
- ClipbevestigingH242 - Verhitting kan brand veroorzaken.
H311 - Giftig bij contact met de huid.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H302 - Schadelijk bij inslikken.

P264 - Grondig wassen na hanteren.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 + P350-BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep
P301 + P330 + P331-NA INSLIKKEN: mond optrekken. GEEN braken opwekken
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te dassen. Doorgaan met spoelen.

P501: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / nationale voorschriften